سخنرانی رودی جولیانی در تظاهرات نه به روحانی در نیویورک