سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بعد ازحکم دادگاه آنتورپ