آفساید - راه اندازی دادگاه نمایشی برای محاکمه سازمان مجاهدین در سال گذشته

 

یکی ازشامورتی بازیهای نظام درسال گذشته راه اندازی یک دادگاه نمایشی تاخیری برای محاکمه سازمان مجاهدین بود. چون یکی از متهمین این پرونده خودسازمان مجاهدین درکلیتش است .