بازخوانی سرنوشت انقلاب در پیامهای رهبرمقاومت به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران - مسولیت پیشتاز

 

حرکت خود‌جوش و خود‌انگیخته و شرایط عینی برای انقلاب؛ البته مبنای لازم وضروری است . اما برای اینکه به هدف برسد نیازمند تشکل و سازمان‌یافتگی وهدایت و رهبری است . این همان شرط کافی و همان عنصر ذهنی مکمل است. شرایط عینی را تکمیل و بارور میکند...........