تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - نه شاه، نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

 

تظاهرات در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران، نه شاه نه شیخ پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

در برلین - پاریس ـ لندن ـ بروکسل ـ استکهلم ـ یوتوبوری ـ آمستردام ـ وین ـ رم ـ برن ـ لوکزامبورگ ـ اسلو و ونکوور

شنبه ۲۱بهمن ۱۴۰۲

  • آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

آمستردام - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

 

  • برن سویس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی -۲۱بهمن

 

  • برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سخنرانی خانم مریم رجوی - ۲۱بهمن

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

 

  • پاریس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

  • استکهلم - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

استکهلم - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

استکهلم - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

  • برلین - آغاز تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

برلین - آغاز تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

  • برن سوئیس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

برن سوئیس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

برن سوئیس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

برن سوئیس - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

  • بلژیک - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

بلژیک - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

بلژیک - تظاهرات ایرانیان آزاده در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی - ۲۱بهمن

 
  •