کرمانشاه ـ خیابان مصدق، ساعت ۲۰ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

کرمانشاه ـ خیابان مصدق، ساعت ۲۰ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ـ حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی