رحمان کریمی: تقسیم مرگ به عدالت ! 

 

مسافران سیه پوش دیرسال  بادیه ها 
این ازدحام دروغین 
هماغوشان  مرگ آفرین 
اریکه زده اند بر فلات اهورایی 
در حصارهای بلند شهرها
مرگ را به عدالت 
تقسیم می کنند. 

یاران من 
در جاده های غوغایی خشم 
به اعتراض می رانند.