کارزار جهانی حمایت از خیزش و اعتراضات خوزستان و دیگر شهرهای ایران

 

 

در ادامه کارزار جهانی حمایت از قیام و خیزش خوزستان و دیگر شهرهای بپاخاسته، اشرف‌نشانان و حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهرات حمایت و همبستگی خود را با قیام و خیزش ایران اعلام کردند.

 

کپنهاگ

همبستگی با قیام خوزستان در دانمارک-2 

همبستگی با قیام خوزستان در دانمارک-3 

همبستگی با قیام خوزستان در دانمارک-6 
 همبستگی با قیام خوزستان در دانمارک-5 

 

یوتوبری - سوئد

همبستگی با قیام خوزستان سوید-1 

همبستگی با قیام خوزستان سوید-2 

همبستگی با قیام خوزستان سوید-3 

همبستگی با قیام خوزستان سوید-4