رحمان کریمی: بپا خیزید بپا خیزید ، بساط ظلم بهم ریزید

 

 

      بپا خیزید بپا خیزید، بساط ظلم بهم ریزید  

                                                               

 

بـرای آزادی وطـن

شما خسته از جان و تن

رها از رنج و اندوه و غم

دهید دستان خود را بهم

بپاخیزید ، بپاخیزید

بساط ظلم بهم ریزید. 

             *

جوانان ایران ! ستم تا به کی؟

همه فصل میهن شده ماه دی

زمانی برآمد ، نیامد بهار

کنون خیز و بذر رهایی بکار

بپاخیزید ، بپاخیزید

بساط ظلم بهم ریزید. 

             *

جهان درکار آزادگیست

کران تا کران شعله زندگیست

چرا قسمت ما فقط  بندگیست

چو خاموش بمانیم سرافکندگیست

بپاخیزید ، بپاخیزید

بساط ظلم بهم ریزید.

            *

صدا را برآرید برای وطن

به جانتان * مبادا غبار محن

شبی اختری گربسوزد چه باک

شما سربرآرید ، پاکان پاک!

بپاخیزید ، بپاخیزید

بساط ظلم بهم ریزید. 

 

* جانتان با سکون  نون خوانده شود.