خانم مریم رجوی: مسیح مبشر عدالت و چراغ جاودانه امید برای نجات فرزند انسان