آقای صارم الدین صادق وزیری حقوقدان و شخصیت برجسته کرد ایرانی روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷در بیمارستان در سوئیس چشم از جهان فرو بست.

آقای صادق وزیری از مؤسیسن جمعیت حقوقدانان ایران و طی سالیان رئیس جمعیت کردهای مقیم مرکز در تهران بود و احترام و جایگاه ویژه یی نزد همه کردها و هموطنان مان داشت.
صارم الدین صادق وزیری همواره از دمکراسی برای ایران و حقوق مردم کردستان ایران درمقابل ظلم وستم رژیم های شاه وشیخ دفاع میکرد . او بعدازکودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و زندانی شد و با شهید ملی دکتر حسین فاطمی هم بند بود.
در دوران حاکمیت پلید آخوندی و در شروع تهاجمات رژیم به کردستان، به همراه هیات صلح تحت هدایت پدر طالقانی به کردستان رفت و ابتکار تشکیل شورای شهر سنندج را پیشنهاد کرد.
این شخصیت محبوب کرد همواره مدافع پیوند مبارزات مردم کردستان علیه رژیم ستمگر آخوندی با مقاومت سراسری بود و تا پایان حیات از آرمان آزادی مردم ایران و رفع ستم مضاعف از هموطنان کردمان دفاع میکرد.
وی در مهرماه ۱۳۹۵ با امضای بیانیه حمایت از جنبش دادخواهی اعلام کرد: «به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ می پیوندم».
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تأسف بسیار از درگذشت دریغ انگیز این شخصیت برجسته، گفت: با صمیمانه ترین تسلیت‌ها به خانواده محترم و بستگان آقای صادق وزیری و به مردم کردستان ایران، به‌روح پرفتوحش درود می‌فرستم. بدون تردید یاد و خاطره این رادمرد محبوب کرد در قلوب مردم ایران و رزمندگان آزادی و رهایی و به ویژه در خاطره مردم کردستان ایران و پیشمرگان دلاور آن زنده و پایدار میماند.