نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژروز شنبه ۱۷ مهر ۹۵، جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو با برگزاری یک نمایشگاه عکس در رابطه با قتل عام ۳۰ هزار مجاهد در زندانهای رژیم ضدبشری آخوندی در تابستان ۶۷، به افشای این جنایت علیه بشریت رژیم آخوندی پرداختند. در این گردهمائی نماینده عفو بین الملل نروژ با شرکت خود ضمن یک سخنرانی همبستگی خود را با جنبش دادخواهی اعلام کرد.

نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژ

نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژ

نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژ

نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژ

سخنان خانم آستری مادلاند
من به عنوان مسئول عفو بین الملل در لینگدال، می خواهم تاکید کنم حمایت خود را از آنچه در این برگه نوشته شده است (کمپین دادخواهی) و اینکه عفو بین الملل با تمرکز به مساله حقوق بشر در ایران موافق است و همچنین نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که روی داده است را محکوم می کند، این کمپین بین‌المللی اعلام می کند که بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی اعدام شده اند و من معتقدم که تمام جنایات ضد بشری باید مورد تحقیق قرار بگیرند و عاملین و آمرین این جنایات باید به پای میز محاکمه کشانده شوند.