مریم رجوی: مبارزات کارگران جز لاینفک مقاومت تمامی مردم ایران برای برچیدن استبداد مذهبی است

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد روز کارگر امسال مبشر احقاق حقوق میلیونها کارگر و زن و مرد شرافتمندی باشد که در رژیم ضد کارگری و ضد انسانی آخوندی از کار بیکار شده یا زیر تیغ اخراج، قراردادهای سفید و موقت و حقوقهای پرداخت نشده به سر می برند.

وی مقاومت کارگران زندانی سیاسی را ستود و گفت: اعتراض و مقاومت کارگران در سراسر کشور بیانگر این حقیقت است که آنان به درستی نظام ولایت فقیه را منشأ اصلی ستم و تجاوز علیه کارگران و زحمتکشان می‌دانند. لذا احقاق حقوق کارگران و طبقات محروم، بدون سرنگونی رژیم ولایت فقیه امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در تشریح سیاستهای ضدکارگری رژیم گفت: در ورشکستگی بی‌وقفة‌ کارخانه‌ها که باعث تعطیلی ۶۰ درصد مراکز صنعتی شده، در واگذاری کارخانه‌ها و مزایده‌های متقلبانة‌ مربوط به‌آن، در فساد اقتصادی و گسترش بازار قاچاق، در ورشکستگی بانکها و افزایش واردات کالاهای خارجی، نخستین قربانی، کارگران هستند. هم‌چنان‌که تخصیص بخش مهمی از درآمدهای کشور به جنگ و کشتار در منطقه به ویژه در سوریه، قبل از همه، کارگران ایران‌ را فقیرتر‌ و محرومتر می‌کند.
وی افزود:‌اکنون‌ سالهاست حداقل دستمزد کارگران حول و حوش یک دلار برای هر ساعت است.بنا به آمار حکومتی ۶۰ درصد کارگران حتی همین حداقل دستمزد را دریافت نمی کنند. از سال ۸۸ تاکنون قدرت خرید کارگران ۱۸۷ درصد سقوط کرده است. در دوره روحانی اخراج کارگران شدت یافته و کارگرانی هم که هنوز کار خود را از دست نداده‌اند، ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده و به‌خاطر قراردادهای موقت یا سفید امضا، امنیت شغلی ندارند. این قراردادهای برده سازکه اکثریت عظیم نیروی کار را در برگرفته برای به‌انقیاد کشاندن و ارزان‌سازی نیروی کار به کارگران تحمیل شده است.
مریم رجوی خطاب به کارگران و زحمتکشان سراسر ایران گفت هر چند موجودیت رژیم آخوندی و همه باندهای آن بر روی غارت ثمره جان و زندگی شما‌ سوار شده است اما به رغم همه سرکوبگریها و اعمال فشارها، این رژیم بحران زده در مقابل مقاومت و همبستگی شما ضربه‌پذیر است. مبارزه شما برای مطالبه حقوقتان بخش بزرگ و جز لاینفک مبارزه تمامی مردم ایران برای برچیدن استبداد مذهبی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۳۰ آوریل ۲۰۱۶)