تجمع اعتراضی و تظاهرات دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان


دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان در اعتراض به ورود یکی از عوامل مسلح رژیم آخوندی، به خوابگاه دختران این دانشگاه دست به تظاهرات زدند و در محوطه دانشگاه و در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

دانشجویان که بیش از ۴۰۰ تن بودند روز شنبه هشتم اسفند با در دست داشتن پلاکاردهایی در سطح دانشگاه تجمع کرده و خواستار برقراری امنیت در خوابگاه دختران شدند. دانشجویان سپس به صورت جمعی از درب دانشگاه به سمت فرمانداری رژیم در شهرستان سراوان راهپیمایی کردند و در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.
دانشجویان معترض خواهان امنیت خوابگاه دانشجویی شده و گفتند خوابگاه دختران مجتمع آموزش عالی سراوان حدود 10 دقیقه با دانشگاه فاصله دارد. مسئولان دانشگاه یا باید محل خوابگاه را به داخل دانشگاه انتقال دهند و یا با قرار دادن نگهبان مسلح، نسبت به تأمین امنیت خوابگاه اقدام کنند.
فرماندار رژیم در این شهر در دیدار با دانشجویان معترض در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی و عده داد امنیت این خوابگاه را تأمین کند.

تجمع اعتراضی و تظاهرات دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان

تجمع اعتراضی و تظاهرات دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان

تجمع اعتراضی و تظاهرات دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان

تجمع اعتراضی و تظاهرات دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان