ادامه سرقت اموال اشرف توسط کمیته سرکوب اشرف و 9 بدر

سرقت بیش از 400 جیپ لندکروز از اشرف برای راه اندازی لشگرهای 9 بدر

در ادامه سرقتهای کلان و سیستماتیک اموال اشرف در روزهای اخیر از سوی کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، اکنون هادی عامری سرکرده 9 بدر به نیروهای تحت امرش فرمان داده است که تمامی خودروهای جیپ لندکروز مربوط به مجاهدین دراشرف را که بیش از  400 دستگاه می شود، به سرقت ببرند. هادی عامری گفته است خودروها را برای راه اندازی مجدد لشگرهای بدر می خواهد. همزمان کمیته سرکوب وامنیت ملی به سرقت اموال اشرف ادامه می دهند.
هادی عامری در صدد است باقیمانده این نیرو را سازماندهی نموده وآنها را برای جنگ وکشتار طائفی دردیالی به کارگیرد. عامری برای راه اندازی این خودروها از روز شنبه 21 ژوئن برخی از ایادی خودش در وزارت راه وترابری را به اشرف منتقل کرده تا این خودروها را آماده سازی کنند. هم اکنون روزانه تعدادی از خودروها به دفاتر بدر منتقل می‌شود. برای اینکه ابعاد این سرقت کلان مشخص نشود برخی از خودروها از در شرقی و برخی از در غربی اشرف خارج و به مراکز و دفاتر بدر منتقل می گردد.
سایر نیروهایی که در اشرف مستقر شده اند، مانند شبه نظامیان عصائب نیز در صدد سرقت اموال ساکنان هستند،  اما هادی عامری به آنها گفته است که همه خودروهای اشرف متعلق به اوست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
 6تیر 1393 (27ژوئن2014)