طلوع بلوغ ماهیان تا نهنگ شوند

 

اینک طلوع بلوغ ماهیان در شهرهای آب

در هجوم گرسنه وار کوسه ها

می روند تا در دریاهای فردای نزدیک

نهنگان شوند.

اینک غروب کوسه ها تا به فردای نزدیک

مردارهای بی مرداب شوند

 

در شهرهای آب

قایق های لخته های خون

شهامت های جوان را

می برند به دریا ها

آری ، به فردای نه دور

نهنگان و کوسه های پیر و

دریای بی قرار خروشان.