پیشکش بر تبار میهنی ایستادگی و آزادیستانی در برابر هیولای انسان ستیز و ایمانسوز خمینیگری

 

ای خاک پر صلابت ایران سلام گرم

ای مهد بیکرانه ایمان  سلام گرم

برهر دلی که سرو سترگ عطوفت است

بر رودهای پاک و خروشان سلام گرم

ای غنچه های موسم پرواز و عشق و نور

سوی شما ز شبنم و باران سلام گرم

طوفان بجز ملال نیابد بکوهسار

بر سرکشان برابر طوفان سلام گرم

تا آندمی که خانه ما غرق گل شود

بر جنبش زدایش شیطان سلام گرم

کابوس شام تیره انسان گذشتنی است

از ما بصبح روشن انسان سلام گرم

ای خاک پر صلابت ایران سلام گرم

ای مهد بیکرانه ایمان  سلام گرم

 

پیروزی از آن باورمندان بمردم و انسانیت است