سی ان ان: داستان یک دختر بچه سوری

یک دختر بچه سوری درحلب به جهان نشان می دهد که زندگی روزمره درکشوری جنگ زده چگونه است، او این کار را ازطریق رسانه های اجتماعی انجام می دهد. خبرنگار سی ان ان این داستان را از امان اردن گزارش کرده است:

سی ان ان: این پنجره ای فوق العاده نه تنها بروی جنگ سوریه بلکه به روی این واقعیت است که زندگی در حلب تا کجا وحشتناک است
بنا دختر بچه سوری: خدایا به ما کمک کن جنگ را تمام کنیم.
خبرنگار سی ان ان از امان اردن: بنا ۷ ساله درحلب زندگی می کند، او و مادرش فاطمه بعد از این که یک حساب توئیتری باز کردند، روزانه از ترس و وحشت خود می گویند و محبوبیت اینترنتی پیدا کرده اند.
بنا: سلام جهان آیا می شنوی؟ صدای انفجار را می شنوی؟....
بشنو، بشنو،بشنو، بمباران را بشنو.
خبرنگار سی ان ان: فاطمه توضیح می دهد که این یک بمب بشکه ای بودکه بسیار نزدیک اصابت کرد
فاطمه العابدdمادر بنا: ما مکان امنی نداریم، زیرا بمبها بسیار بزرگ است.
شب وحشتناکی است.ما همیشه، روز و شب در این وضعیت هستیم.
خبرنگار سی ان ان: فاطمه می گوید سه بچه او هیچ چیزی جز جنگ ندارند. وضعیت در حلب، این کشتارگاه عظیم به سطحی غیر قابل باور رسیده است. بیش از ۱۰۰ کودک فقط ظرف چند روز کشته شده اند. شرق حلب با کمبود همه چیز مواجه است.
بنا!! زندگی برای بچه های مثل تو در حلب چطور است؟
بنا: مثل هیولاست. من بیرون نمی روم. چون همیشه بمباران است.
فاطمه مادر بنا: من از آن روزی می ترسم که برسد ولی امیدوارم که نرسد. زیرا همه ما را خواهند کشت.
خبرنگار سی ان ان: فاطمه شروع به توئیت کردن و زمزمه می کند، نومید از این که جهان صدای کودکان او را بشنود.
بنا: صبح بخیر از حلب هستیم، ما هنوز زنده ایم، ما برای همیشه با هم زندگی می کنیم.
خبرنگار سی ان ان: زمانی که از بنا سوال می کنی تنها آرزوی او چیست؟ می توانید حدس بزنید که بدون تامل جواب او این است: بمباران ها متوقف شود.