محمد قرائی:‌ چهارعدد مزدور "با نام" و"نشان"!

اخیرا عاطفه اقبال وشرکاء، دهان به یاوه گشوده و در مورد خانواده مجاهدین زبان درازی کرده اند. خانواده های ساکنان لیبرتی را چهارصد خانواده بی نام و نشان خطاب کردند که محلی از اعراب نداشته و اساسا وجود خارجی ندارند!.

سخنگوی خود خوانده خانواده های الدنگ، ضمن عقده گشایی های همیشگی و هم کیشانش، خواسته اند به زعم خویش با یک تیر، چندین نشان را، نشانه روند. سوزش و گزیدگی از پاسخ قاطع و فوری اعضای شورای ملی مقاومت علیه دو خیانت پیشه و رفیق نیمه راهشان- قصیم و روحانی- یکی از این زخمهاست که گویا هنوزهم التیام نیافته است. بیانیه زندانیان از بند رسته علیه تواب تشنه به خون مجاهدین، دق دل دیگر کمپین نویس کذایی است.
تلاش کمپین نویس و سایر امربران با نام و نشان وزارت بدنام همیشه این بوده و هست که تا میتوانند اطلاعات جمع آوری کنند و آنها را لابد بدون چشمداشت! دراختیار قاتلان حرث و نسل مردم ایران قراردهند. وگرنه چه لزومی دارد "او" و همپالکی های تشنه به خون مجاهدین دنبال نام ونشان و مشخصات فعالین و خانواده های ساکنان لیبرتی در ایران و خارج مرزها باشند.
نویسنده، یکی ازامضاء کنندگان چهارصد نفری هستم که به بانکی مون نامه نوشته ایم و یاد آور اقدام به وظایف و قول و قرارهایی که به ساکنان لیبرتی داده بودند. ناگفته پیداست که اینجانب به عضویت در خانواده ساکنان لیبرتی و به عضویت در خانواده بزرگ مقاومت هزاران بار افتخارمی کنم. جهت اطلاع بیانیه نویس حقیر کمپین کذایی... متذکر بشوم که بیهوده دنبال آدرس و مشخصات چهارصد نفر بی نام و نشان نباشید!
خانواده بزرگ مقاومت و فرزندان رشیدش در لیبرتی بیشماران و صد هزارانند. میلیونها ایرانی که برای سرنگونی تام و تام آخوندها وطن فروش لحظه شماری می کنند خانواده مجاهدین و مقاومت هستند. خانواده واقعی ساکنان لیبرتی مادران شهدا و زندانیان سیاسی در میهن اسیرند که دست رد برسینه اربابان شما درتهران زده اند. پدران دلیری همچون دکترمحمد ملکی، نه تنها دشمن آخوندها بلکه انکار و نفی کننده دم و دنبالچه های خارجه نشین امثال شمایانند. خانواده مجاهدین امثال مادرستاربهشتی وشعله پاکروانها و...
گرچشم دلی بازباشد و تتمه وجدانی، نامه های شورانگیز حمایت زندانیان مجاهد و مبارز در زندانهای قرون وسطیی از ساکنان لیبرتی بسیار گویاست.
حرف از حیا و شرم به میان آورده اید راستی آیا عجوزه هایی از جنس تو و شرکاء که تشنه به خون شریف ترین و فداکارترین فرزندان این مرز و بوم هستید، معنی این کلمات را فهم می کنید؟!
کلام آخراینکه بدانید نوشته کوتاه ذیل نه در پاسخ چهارعدد مزدور با نام ونشان! که برای ثبت در حافظه تاریخ و نسلهای آینده ایران زمین، این زیباترین وطن است و بس!