نمی دانم که تاریخ ایران زمین در مسیر حرکت خود دگر بار شاهد رویش سرو قامتان انسان دوست و میهن پرستی چون شما خواهد بود یا نه، هر چند که معتقدم راه و رسم آزادگی و جانفشانی های شما برای گسستن زنجیر های اسارت از دست و پای مردم رنجدیدۀ ایران، چراغ راه نسل های آیندۀ ایران خواهد بود.

من از صفای قلب و روح و روان شما گوهران بی بدیل آزادی میهنم و عزم خلل نا پذیرتان در تحقق بخشیدن به آرزوی بزرگ مردم رنجدیدۀ کشورمان که در چنگال اهریمنان زشتخو گرفتار آمده اند، بخوبی آشنایی دارم. بهمین دلیل هم برایم روشن است که تن دادن آخوند ها به اینهمه رسوایی داخلی و بین المللی از بابت بخاک و خون کشیدن انسان هایی بی دفاع تنها بیانگر هراس آنها از ایستادگی قهرمانانه، امید آفرینی و انگیزه افشانی شما پرچمداران مقاومت خونین مردم ایران است.

من بسیار خرسندم از اینکه سعادت این را یافته ام که به سهم خود بخشی از رشادت های شما را با در آمیختن با نُت های موسیقی به تصویر بکشانم. این می تواند بزرگترین سرمایۀ یک هنرمند باشد که به درد و رنج مردم دربند اش می اندیشد.

و اما چه بگویم از وادادگان بی ترحمی که با انگیزۀ انتقام کشی های شخصی شان با سرمایه ای که از اعتبار خونها و رنجهای بیکران شما اندوخته اند، به جان آذرخش شب نورد این مقاومت که شماها بالهای خونین آن هستید، افتاده اند.

دیر یا زود تاریخ مقاومت مردم ایران زبان خواهد گشود و در مورد پایداری بی نظیر شما راست قامتان و سقوط روانی و اخلاقی اینانی که هم سرنوشت قلم زنان رژیم شده اند، به قضاوت خواهند نشست. خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما مجاهدان دلیر و مسعود عزیزمان باشد.