کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ فراخوان به جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان  ۹۸ و فراخوان به جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی

برلین

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

هامبورگ

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

اشتوتگارت

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

هانوفر

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

هلند  - لاهه - مقابل پارلمان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

نروژ - اسلو

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

پاریس

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان

کارزار جهانی برای آزادی دستگیرشدگان قیام آبان