نماینده عالی اتحادیه اروپا به نمایندگی از این اتحادیه در مورد همسو شدن شماری از کشورهای دیگر اروپا با لیست افراد، گروهها و نهادهای مشمول اعمال اقدامات مشخص برای مبارزه با تروریسم بیانیه یی صادر کرد.

این بیانیه می نویسد:

در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰، شورای اتحادیه اروپا تصمیم (لیست گذاری تروریستی) را تصویب کرد.
این تصمیم شورای اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای دخیل در اقدامات تروریستی را به روز کرد.

این موضوع در موضع مشترک اتحادیه اروپا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۱ مشخص شده بود.
کشورهای کاندیدای عضویت اتحادیه اروپا شامل جمهوری مقدونیه شمالی، مونته نگرو، صربستان و آلبانی و همچنین کشورهایی که در روند ثبات سازی و کاندیدای احتمالی اتحادیه اروپا هستند شامل بوسنی هرزگوین، ایسلند، اوکراین و جمهوری ملداوی با این تصمیم همسو شدند. آنها تضمین خواهند کرد. سیاستهای ملی کشورشان با این تصمیم شورا منطبق باشد. اتحادیه اروپا از این تعهد اطلاع پیدا کرد و از آن استقبال میکند.

در بیانیه ۱۳ ژانویه۲۰۲۰ اتحادیه اروپا درباره تمدید لیست گذاری دیپلومات تروریستها و سر پاسداران حکومت آخوندی، آمده است:
اتحادیه اروپا فهرست تروریستی خود متشکل از افراد و سازمانهای مشمول تحریمها را تمدید میکند.
شورای اتحادیه اروپا امروز لیست تروریستی اتحادیه اروپا را که شامل افراد، گروهها و نهادهایی که مشمول اقدامات محدود کننده با هدف مبارزه با تروریسم هستند، تمدید میکند. افراد، گروهها و نهادهای درج شده در این لیست مشمول انجماد منابع مالی شان و سایر داراییهای مالی در اتحادیه اروپا هستند. همچنین برای گردانندگان اقتصادی اتحادی اروپا ممنوع است که منابع مالی و منافع اقتصادی در دسترس آنها قرار بدهند.
شورای وزیران اتحادیه اروپا در ابتدا این لیست را بعنوان اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ سال ۲۰۰۱ متعاقب حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تشکیل داد. این شورا لیست را بصورت نوبه ای حداقل هر شش ماه بر مبنای یک تبادل اطلاعات منظم بین کشورهای عضو در رابطه با هر فاکت یا تحول مربوط به لیست گذاری ها مورد بررسی قرار میدهد.

بیانیه اتحادیه اروپا سپس «اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران» را به عنوان نهاد تحریم شده ذکر کرده و اسامی زیر را که در مقاطع مختلف درشمار تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، ذکر کرده است:
-سعید هاشمی مقدم(معاون وزارت اطلاعات رژیم ایران)
-اسدالله اسدی [تبعه ایران با شماره پاسپورت دیپلماتیک ایران]
-منصور عرب سیار
-حامد عبداللهی
-عبدالرضا شهلایی
-علی غلام شکوری
-و هم چنین سردژخیم قاسم سلیمانی سرکرده به هلاکت رسیده نیروی تروریستی قدس