کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران: تورنتو- لندن - اسلو- وین

لندن

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

تورنتو - کانادا

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

وین

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

اسلو - مقابل سفارت رژیم آخوندی

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

آرهوس - دانمارک

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران