در تهاجم جنایتکارانه نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی به تظاهرات مردم لردگان در روز شنبه ۱۳ مهرماه، سعادت الله (غریب) موسوی به شهادت رسید.

سعادت الله موسوی از جوانان شهرک بیدله از توابع لردگان است. پیکر وی قرار است امروز بعد از ظهر (۱۵ مهر ماه) به خاک سپرده شود.
اعتراضات مردم روستای چنارمحمودی لردگان از روز چهارشنبه ۱۰مهر ماه شروع شد. روز شنبه هزاران تن از مردم لردگان دست به تظاهرات زدند. جوانان خشمگین فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شماری دیگر از مراکز حکومتی را به آتش کشیدند. .ماموران سرکوبگر با شلیک گاز اشک‌آور و با تیراندازی به تظاهر کنندگان حمله‌ور شدند. سعادت الله موسوی به شهادت رسید وشماری از مردم مجروح و مصدوم شدند.
مقاومت ایران با گرمترین درودها و تسلیتها به مردم بپاخاسته لردگان، دبیرکل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد را به محکوم کردن قاطع فاشیسم دینی حاکم بر ایران بخاطر سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی بویژه در لردگان فرامیخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵مهر۱۳۹۸(۷اکتبر۲۰۱۹)