وزیر اطلاعات رژیم اعتراف کرد که در سال گذشته ۱۱۶ تیم مرتبط با مجاهدین را دستگیر کرده است.

سخنگوی مجاهدین گفت: دستگیریهای سال ۹۷ که آخوند خونخوار به شمه‌ای از آن اعتراف می‌کند، بسیار بیشتر بوده است. سردژخیم اطلاعات رژیم عمداً دستگیریهای اطلاعات سپاه را از قلم انداخته است. اکنون رژیم باید حساب یکایک دستگیر شدگان را پس بدهد. قدرت‌نمایی دیرهنگام پس از لیست‌گذاری سپاه دیگر اثر ندارد.
خانم مریم رجوی از دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواست در پی اذعان وزیر اطلاعات رژیم به بخشی از دستگیریهای یک سال گذشته، هیأت‌هایی را برای دیدار با دستگیرشدگان و بازدید از زندان‌های رژیم تعیین کنند. رژیم باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند و به مراعات تمامی حقوق آنان طبق قوانین بین المللی گردن بگذارد.