فعالیتهای کانون های شورشی علیه حکومت دیکتاتور آخوندی در شهرهای میهن