بدنبال اطلاعیه دادستانی فدرال آلمان و صدور حکم جلب توسط قاضی تحقیق برای اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم آخوندی به اتهام ”فعالیت بعنوان مامور برای سرویس مخفی (مطابق بند یک از ماده یک از پاراگراف ۹۹ قانون جزا) و بخاطر تبانی برای قتل (مطابق ماده یک و دو از پاراگراف سی و مطابق پاراگراف ۲۱۱ قانون جزا)” بعد از ظهر چهارشنبه ۱۱ ژوئیه تظاهراتی بدعوت دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در برلین، در مقابل وزارت خارجه آلمان برگزار شد.

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات ایرانیان در برلین - محکومیت توطئه تروریستی رژیم علیه مقاومت