دژخمیان خامنه ای در زندان بزرگ تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی، زندانی سیاسی علی معزی را با اجبار به بیدادگاه منتقل کردند.

دژخیمان خامنه ای، وی را که تا کنون چند بار حاضر نشده بود لباس زندان پوشیده و با دستبند و پا بند به بیدادگاه برود، با زور و اجبار لباس زندان پوشانده و دست و پا بسته به بیدادگاه آخوندی در خیابان معلم منتقل کردند.

علی معزی ضمن اعتراض به رئیس بیداگاه و نپذیرفتن وکیل تسخیری، می گوید: من این دادگاه را به رسمیت نمی شناسم، وکیل هم نمی خواهم و خودم از خودم دفاع می کنم. رئیس بیدادگاه که با مقاومت این زندانی سیاسی روبرو می شود، ناچار می شود دادگاه را تعطیل کند.
زندانی سیاسی علی معزی که مدتها پیش زندانش به اتمام رسیده، چند بار با پروندسازی روبه روشده و در زندان نگه داشته شده است . اما رفتار وحشیانه دژخیمان در

روز چهارشنبه ۲۰دی، که یک روز پس از سخنان پر غیظ و کین خامنه ای علیه قیام آفرینان و مجاهدین،صورت می گیرد، حاکی از مقاصد و طرحهای شوم دیکتاتوری هار و زخم خورده آخوندهاست.