بیست و دومین برنامه همیاری با سیمای آزادی، روز جمعه ۱۲ آبان ساعت ۱۸ به وقت ایران آغاز شد و طی روز های شنبه و یکشنبه ۱۳و ۱۴ آبان نیز ادامه خواهد یافت.

در این برنامه ایرانیان آزاده از داخل و خارج کشور در تماسهای خود ضمن اهدای کمکهای مالی به سیمای آزادی بر حمایت خود از این رسانه و از مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران تاکید کردند.
همیاران سیمای آزادی در گفتگوهای خود سیمای آزادی را چراغ روشن خانه های مردم ایران توصیف و تاکید کردند که حمایت آنها از این رسانه، به منظور مقابله با خفقان و سانسور استبداد دینی و کمک برای انتشار هرچه رساتر صدای آزادیخواهی و مقاومت مردم ایران است.