تظاهرات بیش از هزار تن از دستفروشان در اهواز

بیش از هزار تن از دستفروشان زحمتکش اهوازی، در اعتراض به جمع‌آوری بساطشان توسط مأموران سرکوبگر رژیم شبانه در خیابان نادری اهواز دست به تظاهرات زدند.

گستردگی این تظاهرات به حدی بود که رژیم آخوندی جرأت مداخله پیدا نکرد.
رژیم آخوندی اعلام کرده است، بساط دستفروشان را جمع‌آوری و در منطقه‌ای خارج از شهر منتقل خواهد کرد و تهدید کرد به مناسبت کسانی که در برابر اجرای این طرح مقاومت کنند متوسل به زور خواهد شد. دستفروشان می‌گویند وقتی به خارج شهر منتقل شوند از درآمد اندکی که اکنون کسب می‌کنند، محروم خواهند شد.
خیابان نادری اهواز تا کنون بارها شاهد درگیری میان دستفروشان زحمتکش و مأموران سرکوبگر رژیم بوده است.