مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسري ايران، در پارك لاله تهران تظاهرات اعتراضي برگزار كردند.
براي مقابله با اين تظاهرات كه بعداز ظهر شنبه برگزارشد، مأموران سركوبگر رژيم بههمراه لباس شخصيهاي مزدور، با محاصره مادران ، تلاش كردند آنها را پراكنده كرده و مانع تظاهرات آنها شوند. اما مادران دلير شهدا درحالي كه دستهاي خود را به نشانه پيروزي بالا گرفته بودند و تصاوير تعدادي از شهدا را در دست داشتند شروع به دادن شعار و راهپيمايي كردند و سرود اي ايران اي مرز پرگهر  را خواندند. نيروهاي سركوبگر يك جوان شركت كننده در تظاهرات را دستگير كردند اما مادران به سمت آنها هجوم بردند و با شعار مرگ بر ديكتاتور موفق شدند پسر جوان را آزاد كنند.
تظاهركنندگان براي بزرگداشت شهدا يك دقيقه سكوت اعلام كردند و به سمت خيابان وصال راهپيمايي كردند.
آنها براي شركت در تظاهرات 16 آذر فراخوان دادند.