ديكتاتوري آخوندي، چهار تن از دانشجويان كُرد دانشگاه تهران را پس از شركت در تظاهرات 25 آبان اين دانشگاه، بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل كرده است.
اسامي دانشجويان دستگيرشده عبارتند از احمدي اسلامي و خانمها پخشان عزيزي، سروه ويسي، و لالا
به گفتة شاهدان، آنها پس از تظاهرات توسط مأموران اطلاعاتي و امنيتي در مقابل در دانشگاه تهران بازداشت شدند.
خاطرنشان مي شود، دانشجويان كُرد دانشگاه تهران روز دوشنبه 25 آبان عليه سركوب فعالان كُرد و اعدام شهيد احسان فتاحيان، تظاهرات كرده

 رژيم ورشكسته آخوندي در وحشت از قيام مردم ايران در روز 16 آذر، دست به دستگيري گسترده دانشجويان زده است. به گزارش دريافتي عصر روز پنجشنبه 28 آبان، مأموران سركوبگر رژيم در يك يورش وحشيانه در تهران هفت دانشجو را دستگير كردند. اين دانشجويان مهرداد بزرگ، سورنا هاشمي، عليرضا موسوي، فرزان رئوفي، احسان دولتشاه، سينا شکوهي و البرز زاهدي نام دارند.

در تبريز نيز دو تن از دانشجويان به نامهاي رسول عالي نژاد و بهروز فريدي دستگير شدند. آنها كه از چهارشنبه شب ناپديد شده بودند روز گذشته به خانواده شان اطلاع دادند كه در زندان هستند. هفته گذشته نيز چند دانشجو دستگير شدند كه همچنان در زندان به سر مي برند.

بنا به گزارش ديگري دادگاه دانشجويان دانشگاه شيراز که روز 13 آبان بازداشت شده بودند براي دومين بار به تعويق افتاد.
عوامل دژخيم رژيم در وحشت از تظاهرات 16 آذر سعي مي كنند دانشجويان را تا آن زمان در زندان نگه دارند.
به رغم دستگيريها و اقدامات سركوبگرانه رژيم، دانشجويان در سراسركشور مصمم به برپايي خيزش 16 آذر هستند و براي آن آماده مي شوند.