جوانان مجاهد و مبارز در تهران با نصب تراكتهايي بمناسبت سالگرد 16 آذر، روز دانشجو، همگان را به خيزش عليه ديكتاتوري فاشيستي آخوندي فراخواندند.

در اعتراض به سفر پاسدار احمدي نژاد به تبريز، جوانان و دانشجويان تبريز با توزيع عكس و شعارنويسي، نسبت به گماشته ولي فقيه ارتجاع ابراز انزجار كردند.

رژيم آخوندي همزمان با سفر پاسدار احمدي نژاد به تبريز، كليه خطوط اينترنت در اين شهر را قطع كرد تا مانع از انعكاس خبرهاي خشم و نفرت مردم عليه اين پاسدار هزار تير شود.

 بنا به گزارشهاي دريافتي فضاي شهر تبريز بخاطر سفر گماشته ولي فقيه ارتجاع به شدت امنيتي بوده و ايادي رژيم براي كشاندن جمعيت به محل سخنراني پاسداران احمدي نژاد 20 ايستگاه صلواتي داير كرده بودند.

مردم غيرتمند و دلير تبريز با بي اعتنايي كامل به سخنراني پاسدار احمدي نژاد در ورزشگاه اين شهر، سيلي محكمي به گوش گماشته ولي فقيه ارتجاع نواختند.
گزارشها حاكي است، حتي دانش آموزاني كه ازشهرهاي ديگر به محل سخنراني احمدي نژاد برده شده بودند، ورزشگاه را ترك كرده و فرار كردند.
با اين همه، گماشتة ولي فقيه، طي سخناني در جلسه كابينه خود، با دروغ پردازي مضحكي مدعي «حضور حماسي مردم» تبريز شد.
گزارشها و تصاوير و اظهارات شاهدان حاكي است كه خلوتي ورزشگاه و بي اعتنايي مردم به سخنراني پاسدار احمدي نژاد، سيلي محكمي ازسوي مردم غيور تبريز به پاسدار هزار تير و ولي فقيه ارتجاع بود.