صحنه هايي از بيدادگاه آخوندي و اظهارات دژخيمان قضائيه خامنه اي تحت عنوان قاضي و نماينده دادستاني كه در تلويزيون رژيم پخش شده است؛ بيانگر ماهيت شقاوت پيشه آخوندها و دژخيمان شقي و سفاك آنها است. آن چه ذيلا ملاحظه مي كنيد گوشه هايي از به اصطلاح دادگاهي است كه در تهران در جريان است و از تلويزيون رژيم پخش شده است. قاضي صلواتي. شروع اولين جلسه محاكمه برخي عناصر ضد انقلاب آشوبهاي روز عاشورا در اجراي ماده 188 قانون آيين دادرسري كيفري به صورت علني در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور وكلاي محترم تسخيري را اعلام مي نمايم.خبرنگاران رسانه ها و روزنامه ها, صدا و سيما مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش تهيه و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فرد يا موقعيت اداري و اجتماعي متهم مي باشد منشتر نمايد تخلف از اين حكم به منظور افترا محسوب ميگردد.
نماينده دادستاني: … منافقين دستگير شده كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در به شهادت رساندن فرزندان مؤمن و انقلابي ايران اسلامي علي الخصوص در طول هشت سال جنگ تحميلي نقش موثري ايفا كردند اعتراف كرده اند كه براي ايجاد نا امني، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غير قانوني خاصه به بهانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و حوادث بعد از آن به كرات در مقر اين گروهك ملحد و محارب در عراق و ساير كشورهاي اروپايي آموزش ترور و آشوب ديده اند و در اقارير تكميلي خود اعتراف نمودند كه در همان ايام انتخابات ضمن جاسوسي و جمع آوري اطلاعات حضوري فعالي در تمامي تجمعات غيرقانوني و ضد انقلابي در بعد از انتخابات داشته و به صورت سازماندهي شده ماموريت هايي از قبيل بمبگذاري، ترور و انتساب آن به نظام، نصب تراكت هاي تبليغاتي، شعار نويسي، تخريب و به آتش كشيدن اموال اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ايجاد نا رضايتي در بين مردم و كسبه را برعهده گرفته و فيلم صحنه هاي درگيري، آشوب و اغتشاشاتي را كه خود بوجود آورده بودند در اختيار عناصر و سرپل هاي نفاق در از كشور و عوامل اطلاعاتي دشمن و شبكه هاي معاند خارجي قرار داده اند.

قاضي صلواتي . براساس كيفرخواست دادسرا كه قرائت شد اتهامات شما محاربه از طريق هواداري، ارتباط و همكاري موثر با گروهك تروريستي منافقين، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشورفعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به نفع معاندين و منافقين، خروج غيرقانوني از كشور در سال 87، دفاعيات خودتان را مشروحا اعلام كنيد.
سوال. به نظر شما چند ساله كه در قرارگاه منافقين.
متهم رديف اول. فكر كنم 7 ساله 8 ساله كه البته عمويم هم آنجا ديدم .
سوال . شما را غيرقانوني از مرز خارج كردند.
جواب. بله بله من غيرقانوني از مرز خارج شدم.
قاضي. بله
متهم رديف اول. رفتم خوب آن موعدي كه مي خواستم در مقلاقات بمونم موندم ملاقات كردم و برگشتم .
قاضي صلواتي. چه مدت در قرارگاه اشرف بوديد.
متهم رديف اول. ببينين بالاي 10 روز من عموهايم سال 60 توي اين قضيه اعدام شده اند ولي من اسمش را فقط شنيده ام.
قاضي . چه تعداد از عموهايت اعدام شده اند.
متهم . دو تا منتهي من
قاضي . در ارتباط با منافقين اعدام شدند
متهم. بله براي روز قدس رفتم وايستادم كنار مسجد الجواد، كنار مقر خود مسجد الجواد وايستادم، كنجكاو بودم ببينم چه خبره, وايستادم نگاه كردم، وايستادم نگاه كردم دو تا فيلم گرفتم بله فرستادم.
قاضي. از طريق اينترنت
متهم. از طريق اينترنت
قاضي. براي منافقين
متهم . بله
قاضي. توضيح بده ايميلها كه فرستادي چه مطالبي را عنوان كردي
متهم. هيچي مثلا اين مطلب از طرف من هيچي عنوان نمي شد, چه مطالبي عنوان مي شد, مثلا مي گفت برو بهشت زهرا ببين چه خبره باشد مي رفتم بهشت زهرا هيچ خبري نيست. آقا هيچ خبري نيست تمام شد. برو ببينم فلان جا ببين چه خبره, رفتم ديدم هيچ خبري نيست.
قاضي. خانم سارا چند بار با شما تماس گرفته. سر پل منافقين
متهم. يكبارتلفني، يكبار باهاش تلفني صحبت كردم، همين 7-8 بار هم روي ايميل.
وكيل. از موكل من اسلحه اي كشف نشده، در قيام مسلحانه اي هم شركت نكرده و ارتباط و همكاري موثري هم با گروهك منافقين نداشته و اعمال ارتكابي اش از شمول ماده 186 قانون مجازت اسلامي كه عنوان محاربه هست خارج هست.
نماينده دادستان. من اگر اجازه هست
قاضي. بفرماييد خواهش مي كنم
نماينده دادستان. براي اطلاع حضار ماده 186 را بخونم
قاضي. بفرماييد
نماينده دادستان. هرگروهي از جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادامي كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن كه موضع آن گروه و يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. ما در مقابل نفي اجتهاد نمي توانيم بكنيم كه نص صريح قانونه .
قاضي صلواتي. براساس كيفرخواست قرائت شده از سوي معاون محترم دادستان اتهامات شما دائر بر محاربه از طريق هواداري، ارتباط و همكاري عالمانه و عامدانه و موثر با گروهك تروريستي منافقين و سردستگي درهسته داخلي، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرائم عليه امنيت به همراه ساير اعضا تيم منافق .
(خانم) متهم رديف دوم. من اصلا قبلا اين گروه را نمي شناختم اسمشان, خوب من مدرسه مي رفتم، دانشگاه مي رفتم شنيده بودم ولي دارم مي گم من اصلا اين گروه را نمي شناختم .
قاضي. وقتي كه اون سارا از طريق تشكيلات به شما گفت برو پارك توضيح بده توي پارك چه اتفاقي افتاد، كيه ديدي .
متهم رديف دوم. اصلا يادم نيست خانم بود، آقا بود نمي دانم به من يك شماره تلفن داد گفت با اين شماره تلفن زنگ بزن آدرس بگير برو اين سيم كارت را بگير.
قاضي. خوب رفتي گرفتي.
متهم رديف دوم. من هم رفتم گرفتم سيم كارتو
قاضي. بعدش چه اتفاقي افتاد.
متهم رديف دوم. يك وقتا اون زنگ مي زد.
نماينده دادستان. چطوري پيدايش كردي
متهم رديف دوم. نمي دانم يك آدرسي داد گفت برو بگو سلام خاله يا دم پارك وا مي ايستد .
نماينده دادستان. نه خانم دقيق توضيح بده.
متهم. نمي دونم اصلا يادم نيست.
نماينده دادستاني: شما موضوعي كه رفته ايد به باغ يكي از اشنايانتان و آنجا عكس گرفتيد از كشته شده هاي پادگان اشرف موقعي كه حمله مي كنند و گل انداختيد و فيلم گرفتيد و برايشان فرستاديد اينها را توضيح بديد شما.
متهم: يك (نامفهوم) عمو بودش كه فقط (نامفهوم) مي خواستش مطهره رفتش آنجا گفت مي خواهم يك فيلم بگيرم.
نماينده دادستان:كي از شما خواست.
متهم . سارا هميشه مي گفتش كمك مطهره باش.
وكيل. بنده تشكر مي كنم كه خانم ريحانه تونستند صحبت هايشان بكنند....»
من عرضم اين است كه اگر ما واقعا بخواهيم بين اين دو ماده را بخواهيم جمع ببنيديم، هر نوع فعاليت هاي تبليغي يك مجازات خيلي كمي برايش در آن ماده قانوني 500 يا 600 كه اگر اشتباه نكنم در نظر گرفته شده با آن ماده اي كه مي گويند اگر اين ها حتي اگر در شاخنه نظامي هم شركت نداشته باشند، محارب شناخته مي شوند و به اشد مجازات (محكوم مي شوند) كه يكي از آن چهار مجازات براي آنها بايد در نظر گرفته بشود از دادگاه محترم تقاضا داريم حداكثر تخفيف را در مجازاتي كه احيانا قرار است براي آنها در نظر گرفته بشود. اعمال بفرمايند
قاضي صلواتي ختم جلسه . به سه متهم ديگر در جلسه آتي رسيدگي خواهد شد