اصفهان، دامغان و کرمانشاه - راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد با شعار حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون

 

اصفهان- راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد با شعارهای حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون - ۱۷تیر

دامغان - تجمع اعتراضی  بازنشستگان  فولاد البرز شرقی در دامغان - ۱۷تیرماه

دامغان - تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد البرز شرقی در دامغان - ۱۷تیرماه

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۱۷تیرماه

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۱۷تیرماه

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۱۷تیرماه

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۱۷تیرماه