تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تبریز، سنندج و بیجار

 

بازنشستگان مخابرات در تبریز، سنندج و بیجار امروز دوشنبه ۲۱خرداد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تبریز - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات -دوشنبه ۲۱ خرداد

تبریز - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات -دوشنبه ۲۱ خرداد

سنندج - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات - دوشنبه ۲۱ خرداد

سنندج - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات - دوشنبه ۲۱ خرداد

بیجار - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات - دوشنبه ۲۱ خرداد

بیجار - تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات - دوشنبه ۲۱ خرداد