برلین، استکهلم، پاریس، مالمو، برن ، هایدلبرگ و کلن، تظاهرات و برگزاری میز کتاب ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری و کانون‌های شورشی

 

پاریس -  ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

 

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

پاریس - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

هایدلبرگ - ۱۹خرداد

هایدلبرگ - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

هایدلبرگ - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

استکهلم - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری و کانونهای شورشی - ۱۹خرداد

استکهلم - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری و کانون‌های شورشی - ۱۹خرداد

برلین -  ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برلین - برگزاری میز کتاب و نمایش تصاویر شهیدان در همبستگی با قیام سراسری توسط ایرانیان آزاده - ۱۹خرداد

برن سوئیس
 
مالمو - سوئد ۱۸خرداد
 
 
کلن آلمان گرامیداشت ۱۷خرداد سالروز پرواز تاریخ‌ساز مسعود رجوی به جوار خاک میهن - ۱۶خرداد

کلن - تظاهرات ایرانیان آزاده در گرامیداشت ۱۷خرداد سالروز پرواز تاریخ‌ساز مسعود رجوی به عراق - ۱۶خرداد

کلن - تظاهرات ایرانیان آزاده در گرامیداشت ۱۷خرداد سالروز پرواز تاریخ‌ساز مسعود رجوی به عراق - ۱۶خرداد