به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران و تصاویر خمینی ملعون و خامنه‌ای ضحاک و جلادان رئیسی و سلیمانی

 

سالمرگ دجال ضدبشر

به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران

و تصاویر خمینی ملعون و خامنه‌ای ضحاک و جلادان رئیسی و سلیمانی

در تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، کرج، قزوین، زاهدان، زنجان

سمنان، دزفول، نیشابور و کازرون