تجمع اعتراضی بازنشستگان و غارت شدگان بانک ملت در تهران و کرمانشاه و کارکنان برق نورآباد لرستان

 

تهران - تجمع اعتراضی بازنشستگان و غارت شدگان بانک ملت مقابل ساختمان مرکزی این بانک - ۲۵اردیبهشت

کرمانشاه - تجمع اعتراضی  اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه در مقابل صندوق بازنشستگی - سه شنبه ۲۵ اردیبشهت  ۱۴۰۳ 

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه
 لرستان - تجمع اعتراضی کارکنان برق نورآباد روبروی  استانداری - سه شنبه ۲۵ اردیبشهت  ۱۴۰۳ 

لرستان