آیا اعدام و سرکوب، خامنه‌ای را از سرنگونی نجات می‌دهد؟ ـ ساعت وصل

 

میهمان برنامه: منصوره میرمحمدعلی

این هفته خبرها از گسترش اعدام‌ها توسط خامنه‌ای در زندانها بود بطوریکه تنها در ۱۰روز اول اردیبهشت ۳۷اعدام که شامل یک زن هموطن هم می‌شد در زندانها انجام داد.

سوال مورد بحث در برنامه امروز ما این است که چرا خامنه‌ای اینطور دست به اعدام می‌زند؟ آیا آنطوریکه مدعی هستند به‌خاطر جرائم این افراد است؟ البته عامل تمامی جرائم در میهنمان خود آخوندهای پلید هستند و یا اینکه پشت تمامی این اعدام‌ها اهداف سیاسی وجود دارد؟

این اهداف چیست؟ اعدام چه مشکل و تضادی را از این دیکتاتوری حل می‌کند؟ اگر دست به اعدام نزند با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟ آیا اعدام می‌تواند خامنه‌ای و نظامش را از بحران‌هایی که در آن غرق است نجات بدهد؟

 

ساعت وصل ـ آیا اعدام و سرکوب، خامنه‌ای را از سرنگونی نجات می‌دهد؟ ـ قسمت دوم

ساعت وصل ـ آیا اعدام و سرکوب، خامنه‌ای را از سرنگونی نجات می‌دهد؟ ـ قسمت سوم

ساعت وصل ـ آیا اعدام و سرکوب، خامنه‌ای را از سرنگونی نجات می‌دهد؟ ـ قسمت چهارم

ساعت وصل ـ آیا اعدام و سرکوب، خامنه‌ای را از سرنگونی نجات می‌دهد؟ ـ قسمت پنجم