حسین پویا: فرمان سیدعلی و بی اعتنایی دلار!!

 

 

 

قیمت دلار به ۶۲ هزار و چهارصد تومان رسید!!!!!

 

چند می پیچی سر از فرمان رهبر ای دلار
می شود هر ثانیه نرخت گرانتر ای دلار

 

دلخور است از دست تو فرمانده کل قوا
سیدعلی را کرده ای انگار منتر ای دلار

 

بی توجه بر تذکرهای عظمای مشنگ
روز و شب قد می کشی مثل صنوبر ای دلار

 

نیستی تو تابع احکام شرع محترم
چون نمی ترسی تو از صحرای محشر ای دلار

 

خاتمی را هم ببین از دست تو خون می خورد

چشم و چارش می شود بدتر ز عنتر ای دلار

 

با دوتا ورد و دعا ایندفعه سوسکت میکند
تو مکن آن عالم دین را مکدر ای دلار

 

اقتصاد مملکت را غرق مشکل کرده ای
بیخودی جفتک نزن، هستی مگر خر ای دلار

 

بیش از اینها گر بپیچی سر ز حکم سیدعلی
می زند بر پشت تو او مهر کافر ای دلار

 

طبق دستورات "آقا" زودتر ارزان بشو
شرم کن آخر کمی از  شیخ شرخر ای دلار

 

از صدیقی هم بکن شرمی تو ای بی معرفت

می زند بر ناو جنگی تو اژدر ای دلار

 

هم رئیسی نیست راضی از تو، ای امپریالیس
بر دهانت می زند یک مشت دیگر ای دلار

 

بازی ات آنگوزمانش  را به آتش می کشد
می پرانی از سرش برق مکرر ای دلار

 

مشکل تحریم را او یک شبه حل می کند
گر که با او تا کنی یک خورده بهتر ای دلار

 

او مصمم گشته تا نرخ تو  را ارزان کند
یک کمی ارزان تر از نرخ چغندر ای دلار

 

بر اساس رهنمود مجمع اصحاب جن
نقشه ها او می کشد بهر تو در سر، ای دلار

 

قصد دارد در خفا چاپت کند چاپت کند
بعد پخشت می کند در سطح کشور ای دلار

 

اینچنین آن نابغه روی تو را کم می کند
بر زمینت می زند، در حلق تو سم می کند