به آتش کشیدن بنرها و تصاویر منحوس خمینی و خامنه ای در تهران، مشهد،تبریز، اصفهان، گرگان ، زاهدان ، کرمانشاه، یاسوج ، دزفول، آستارا و خواف خراسان رضوی

تصویر از آرشیو عملیات کانونهای شورشی

 

- به آتش کشیدن بنرها و تصاویر منحوس خمینی و خامنه ای در تهران، مشهد،تبریز، اصفهان، گرگان ، زاهدان ، کرمانشاه، یاسوج ، دزفول، آستارا و خواف خراسان رضوی

- انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی در تهران (پیشوا) و زهک (سیستان و بلوچستان) پاسخ به تخریب کپرها و خانه‌های مردم محروم

- پرتاب کوکتل به پایگاه بسیج طلاب برای سرکوب زنان در کرمان

- به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در اصفهان و کرمانشاه

- به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضد دانش آموزی در تهران و نیشابور

- به آتش کشیدن تابلو راهنمای ستاد خبرچینی بسیج سپاه پاسداران در نظرآباد البرز

- به آتش کشیدن تابلو بسیج سپاه پاسداران دراصفهان

- به آتش کشیدن تابلوهای خیابان خمینی ملعون در زاهدان  

- پاره کردن بنرها و تصاویر منحوس خمینی و خامنه ای در تالش(گیلان) و آزادشهر (گلستان)

- رنگ پاشی به تابلوهای اماکن و خیابانها با نام خمینی ملعون در اصفهان، رشت، بندرعباس، کاشان

-رنگ پاشی بر روی عکس خامنه ای و خمینی در گچساران، شیراز

  • رنگ پاشی بر روی عکس خمینی در خوی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

عملیات کانون‌های شورشی در دهها شهر میهن در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی