رضا پچراک: دوره ادبار و میهن لانه کفتار گشت

 

این هدیه برای یادباد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق سروده شده بود که جهش تاریخی ۳۰ مهر در راستای آن مفهوم و میزان پیدا می‌نماید. این ارتقای ایمانی و انسانی را به جنبش آزادیخواهی و آزادیستانی خجسته باد می‌گویم.

 

دوره ادبار و میهن لانه کفتار گشت

از خیانت مام میهن زخمی و بیمار گشت

دشمن انسان تسلط جوی بر پندار گشت

ارتجاع مذهبی کالای آن بازار گشت

                    بر فراز منبر آزادگان میمون هار

                    پرچمش بیداد و استبداد و سرکوب بهار

 

بارگاه اهرمن شد راوی دین مبین

نام انسان را زدودند از لوای سرخ دین

دیو مردمخوار شد بیرون بناگاه از کمین

تشنه خون، دشمن ایرانی و ایران زمین

                    شد لگدکوب گرازان قلب سبز کشتزار

                    در پی تدفین خورشید و امید و انتظار

 

روبه و گرگ این میان فرصت بمیدان یافتند

خادمان اجنبی رخصت در ایران یافتند

نفع خود در نفی ارزشهای انسان یافتند

سلطه در خودکامگی، زنجیر و زندان یافتند

                    نظم انسانسوز وحشت شد بهرسو برقرار

                    سلطه شمشیر بر حلقوم خلق بیشمار

 

لیک اهریمن خبر از ریشه ایمان نداشت

مست خون بود آگهی از خیزش طوفان نداشت

اگهی از قلبهای شعله ور، کوبان نداشت

اگهی از ریشه فرهنگ این سامان نداشت

                    غنچه ای سرزد بناگه بر فراز چوب دار

                    سرخ چون قلب بهاران، شسته با خون لاله وار

 

اینچنین تاریخ انسان جلوه ای دیگر گرفت

باز ققنوس تکامل زندگی از سر گرفت

باز هم آرش کمان خویشتن را بر گرفت

جنگ خلق و اهرمن در کوی و برزن در گرفت

                    اینچنین نام خدا و خلق شد رمز بهار

                    رمز آزادیستانان در دل هر کارزار

 

اینزمان نام خدا و‌خلق معیار است و بس

نفی استثمار در پندار و کردار است و بس

نفی بنیادین نظم جبر و آزار است و بس

قطع دست دینفروش از ملک و بازار است و بس

                    پرچمی بر شانه های خلق و تنها یک شعار

                    نام یزدان نام انسان تا سراید انتظار