سیدنی، برمن، بوخوم، هانوفر، هایدلبرگ، مالمو، هامبورگ، کلن و استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

 

 شنبه ۲۲مهر ۱۴۰۲

  • سیدنی - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

  • برمن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران ۲۲مهر ۱۴۰۲

  • بوخوم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

  • هانوفر- آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

  • هایدلبرگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

  • مالمو - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

مالمو - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران -۲۲مهر ۱۴۰۲

  • هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

 

  • هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

هامبورگ - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

 

  • کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

کلن - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

 

  • استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه

استکهلم - آکسیون ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران - ۲۲مهرماه