تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

 

  • تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت چهل و دومین سالگرد ۳۰خرداد و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران شنبه ۱۰تیر (اول ژوئیه) در پاریس

  • حمایت از قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، برابری و بزرگداشت زنان پیشتاز

  • زنده باد آزادی، نه به دیکتاتوری، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر