آفساید - چند دستگی نظام در دولت رئیسی ـ پیک شادی

 

خامنه ای فکر میکرد که با آوردن رئیسی نظامش را یکدست کرده و برای همه مشکلات نظام یک راه حل دراز مدت پیدا کرده اما متوجه شده که نه تنها مشکل حل نشده بلکه بعد از قیام ۱۴۰۱ هیچ دک ودنده سالمی برای نظام باقی نگذاشته این روزها شاهد هستیم که آن یک دستی خود ولی فقیه هم به چند دستگی مبتلا شده