خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا، همزمان با دیدار مریم رجوی

 

خبرگزاری اِپا (آژانس مطبوعات تصویری اروپا) روز سوم خرداد با انتشار تصاویری از دیدار خانم مریم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا گزارش داد: در حالی که مریم رجوی دیداری با نمایندگان پارلمان اروپا داشت،

هواداران اپوزیسیون ایران در تظاهراتی علیه رژیم ایران در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل شرکت و علیه موج اعدامها در ایران تظاهرات کردند.

خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا علیه موج اعدامها همزمان با دیدار مریم رجوی - 0

خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا علیه موج اعدامها همزمان با دیدار مریم رجوی - 1

خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا علیه موج اعدامها همزمان با دیدار مریم رجوی - 2

خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا علیه موج اعدامها همزمان با دیدار مریم رجوی - 3

خبرگزاری اِپا: تظاهرات هواداران اپوزیسیون ایران مقابل پارلمان اروپا علیه موج اعدامها همزمان با دیدار مریم رجوی - 4