م. سروش: این وحشی ستمگر، زائیده جنون است

 

ضحاکِ پیر و فرتوت، پس از کشتار بیش از ۷۰۰ کودک و جوانِ و پیرِ ایرانی، به مسمومیت دخترانِ معصوم ایران دست زده و حالا هنوز تشنه از خونِ انسانها، در پی شکستنِ رکوردِ اعدامهاست.

پاسخ این حاکمیت پلید، انقلاب و شورشی همگانی همراه با آتشی به سرکشی تمامی آتشفشان‌های جهان است.

 

نعلین دارد این دیو، بر دوش عبا نهاده

قرآن به کف گرفته، از رنگ خون سجاده

 

زشت و کریه و بدکار، این فاسق تبهکار

گویی که از جهنم، بر خاکِ ما فتاده

 

هار است و تیز دندان، درنده خوی و وحشی

خونریزِ روزگار است، کم دارد او قلاده

 

بوزینه بر منابر با صد ادا و اطوار

سرشار از تکبر، پر فیس و پر افاده

 

ضحاک بسته پیمان، با چوب دار و اعدام

از جام حرصِ قدرت، مست از می است و باده

 

این وحشی ستمگر، زائیده جنون است

ابلیس، اهرمن را در جان او نهاده

 

خورده ست مالِ ایتام، برده ست مالِ مسکین

جز رنج و درد و محنت، چیزی به کس نداده

 

ای خلق همچو سِیلی جوشان ز جای برخیز

بنیان و هستیِ دیو، بر باد و بر فنا دِه

 

 

م. سروش

10 مِی 2023

20 اردیبهشت 1402