زنده یاد رحمان کریمی: دررثای دکتر محمد مصدق، از سر خانه گذشت

 

در رثای دکتر محمد مصدق

 

                    از سر خانه  گذشت

 

 

مرغ پیری که به منقارش

بار صد تجربه داشت

از سر خانه گذشت .

 

گفتم آیا نتوانی قدمی پایین تر

گفت :

کار از حرف گذشت .

 

آه

مرغ پیر

از سر این خانه گذشت .