تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در مونیخ _ نه شاه، نه شیخ ـ پیش بسوی جمهوری دموکراتیک

 ایرانیان آزاده و شریف حامیان مقاومت ایران از ساعتی پیش همزمان با اجلاس جهانی امنیتی مونیخ در مقابل این اجلاس تظاهرات خود را آغاز کرده و خواست های مردم ایران را فریاد می زنند.

 

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 6

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 0

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 1

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 2

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 3

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 4

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 5

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 7

مونیخ - ایرانیان آزاده در برابر کنفرانس مونیخ دست به تظاهرات زدند - ۲۸بهمن - 8

 

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار «سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا» - ۲۸بهمن - 0

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار «سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا» - ۲۸بهمن - 1

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار «سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا» - ۲۸بهمن - 2

مونیخ - تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار «سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا» - ۲۸بهمن - 3